06/02/2023

Internacionalni konzorcijum za solidarnost”

Ozrenska 45
Niš 18000, Srbija
+381 18 200 076
ikssrbija@gmail.com

 

CV možete preuzeti OVDE.

 

 

Internacionalni konzorcijum za solidarnost je osnovan kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj unapređenje životnog standarda i poboljšanje kvaliteta života siromašnog stanovništva, kao i njihova društvena integracija.
IKS nastavlja najbolje tradicije italijanske nevladine organizacije „Internacionalni konzorcijum za solidarnost“ koja je na teritoriji Srbije sprovodio projekte od 2005-2011 godine. Sa zatvaranjem internacionalne organizacije, svi ljudski i materijalni resursi su stavljeni na raspolaganje lokalnoj organizaciji, koja postaje legitimni naslednik ICS-a.

Aktivnosti koje sprovodimo imaju za cilj:

  • smanjenje nivoa siromaštva kroz ekonomsko osnaživanje i podizanje opštih uslova života socijalno ugroženog stanovništva; socijalna integracija i kohezija;
  • podrška i promocija ranjivih grupa, posebno dece;
  • razvoj i jačanje kapaciteta lokalnih zajednica;
  • promocija ljudskih prava i demokratskih vrednosti, dečjih i manjinskih prava; negovanje volontarizma i solidarnosti sa svim društvenim grupama;
  • podizanje zdravstvene kulture i
  • unapređenje položaja izbeglih, prognanih i raseljenih lica, kao i položaja manjinskih i etničkih grupa

„Bezbedno detinjstvo ne poznaje granice – u susret deci migranata“
Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Nosilac projektnih aktivnosti je UG „Domovik“, a IKS provodi projektne aktivnosti kao partnerska organizacija na projektu u periodu 01. Decembar 2015-30. Novembar 2016. Godine.
Opšti cilj projekta je podizanje kvaliteta života maloletnih imigranata bez pratnje kroz pružanje različitih vidova podrške i potrebnih informacija. U osnovi ovog cilja je namera da se ublaže rizici sa kojima se suočavaju maloletni migranti bez pratnje i obezbedi njihov št bezbedniji prolaz kroz Srbiju, bez dodatnih trauma i opasnosti, poštujući njihova osnovna ljudska prava. Aktivnosti će se realizovati u Nišu i Pčinjskom okrugu.
Specifični ciljevi obuhvataju: 1. informisanje maloletnih migranata bez pratnje o njihovim pravima, kao i načinu osvarivanja istih u periodu boravka u Srbiji, 2. pomoć i podršku za maloletne migrante kroz treninge i kreativno-edukativne radionice, 3. osnaživanje građana, organizacija civilnog društva, ustanova za brigu o deci i mladima i lokalnih samouprava u odnosu prema rastućem problemu iregularnih migracija 4. Pravovremeno i objektivno obaveštavanje javnosti o životnim uslovima maloletnih migranata bez pratnje
Projektom je predviđeno sprovođenje sledećih aktivnosti: treninzi i kreativno-edukativne radionice, obuka volontera, izrada višejezičnog informacionog portala i aplikacije za mobilne telefone i aktivnosti vezane za promociju i vidljivost projekta.

Inkluzija starih Roma kroz organizovanje društvenih aktivnosti u lokalnoj zajednici“
Projekat je finansiran od strane nemačke fondacije „Sećanje, Odgovornost, Budućnost“(EVZ) i trajao je u periodu novembar 2011-decembar 2015. Akivnosti su se sprovodile u tri opštine: Beloj Palanci, Vranju i Vranjskoj Banji i uključivale su 330 Roma, starijih od 65 godina života.
Cilj projekta je bio uključivanje starih Roma u život lokalne zajednice kroz intergeneracijski pristup i uspostavljanje interkulturalnog dijaloga između romske i ne-romske lokalne zajednice.
EVZ je projekat podržala u ukupnom iznosu od 109 920,00 Eura.

„Inkluzija starih Roma kroz socijalnu interakciju“
Projekat je finansiran od strane Grada Vranja u periodu 2010-2016 kao podrška projektima socijalne inkluzije. Cilj projekta je pomoć starim Romima u prevazilaženju osećaja izolacije i otuđenosti u porodici/društvu/lokalnoj zajednici i pomoć da vode aktivan i dostojanstven život u društvu. Značajan segment projekta su i geronto-usluge, gde angažovane geronto-domaćice odlaze u domove najugroženijih korisnika i pomažu im u obavljanju sitnih kućnih poslova, ličnoj higijeni, nabavkama i odlasku kod kod lekara.
Grad Vranje je projekat podržao u ukupnom iznosu od 3 132 000,00 dinara za 2015, 2 628 000,00 dinara za 2014 godinu i 2 300 000,00 dinara za 2013. godinu.

„Stari Romi – preživele žrtve holokausta – Humanitarni i socijalni program“
Projekat je sproveden pod pokroviteljstvom Međunarodne ogranizacije za migracije – IOM a finansiran od strane Američkih Sudova, u vezi sa Parnicom vođenom u ime žrtava holokausta i trajao je u periodu 01. septembar 2013- 31. avgust 2014 godine. Akivnosti su se sprovodile u osam opština Jugoistočne Srbije: Aleksincu, Beloj Palanci, Pirotu, Leskovcu, Surdulici, Vranju, Vranjskoj Banji i Bujanovcu uključivale su 1000 Roma, rođenih pre 09. maja 1945 godine.
Cilj projekta je bio uključivanje starih Roma u život lokalne zajednice. Projekat je sproveden u partnerstvu sa lokalnim romskim nevladinim organizacijama i sastojao se od: klubskih aktivnosti, radioničarskih aktivnosti, organizovanja socijalnih događaja, medicinskog savetovanja i obezbeđivanja besplatnih lekova, ditribucije paketa hrane i higijenskih paketa.
Projekat podržan od strane Američkih Sudova u ukupnom iznosu od 532 240,00 USD.
Međunarodna Organizacija za migraciju – IOM je obezbedio dodatna sredstva u iznosu od 79,900.00 USD za produžetak aktivnosti u 2017 godini.

„Obezbedimo za našu decu dom bez duvanskog dima“
Projekat je sproveden u periodu septembar 2008 – oktobar 2009 godine u partnerstvu sa gradskom opštinom Pantelej u Nišu. Finansiran je od strane Američke Ambasade kroz program Malih grantova Demokratske komisije u iznosu od 12 000,00 USD, i Ambasade Kraljevine Holandije, kroz MANTRA-KAP projekte u iznosu 6 500,00 Eura. Cilj projekta je bio podizanje nivoa svesti lokalne zajednice sa ciljem zaštite dece od štetnog dejstva duvanskog dima, kome su svakodnevno izloženi, naročito u svojim domovima. Aktivnosti su uključivale različite učesnike: lokalnu samoupravu i njene zvaničnike, nastavnike i vaspitače iz lokalnih škola i vrtića, zdravstvene institucije i zdravstvene radnike, roditelje i decu. Projekatse sprovodio kroz sledeće aktivnosti: mobilisanje pažnje lokalne zajednice, edukaciju nastavnika, vaspitača i roditelja, školsko takmičenje na temu borba protiv pušenja, savetovanja i javne kampanje.

„Mala škola Drugovanje“
Projekat je osmišljen kao vaspitno – obrazovni program za decu i omladinu u osnovnoj školi. Sproveden je u partnerstvu sa Udruženjem distrofičara iz Niša, koji nosilac projekta u periodu oktobar 2010 – mart 2011).
Projekat je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalne politike, kroz program DILS u ukupnom iznosu 7000,00 eura.
Projekat je imao za cilj da kroz obuku vršnjačkih edukatora i vršnjačke edukacije dece u osnovnim školama, podigne nivoa znanja o deci sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju. Ove aktivnosti imaju za cilj da pomognu uključivanje ove dece u redovne škole i omoguće ne deiskriminaciju, već jednakosti i ostvarivanje druženja i bolje komunikacije sa vršnjačkom grupom u školama koje pohađaju. Aktivnosti su se odvijale u deset osnovnih škola u Nišu, edukacijom je bilo obuhvaćeno preko dve stotine dece i mladih. Učešće osoba sa invaliditetom, kao koradioničara i aktivnih učesnika medijske kampanje omogućilo je ostvarivanje interaktivnog odnosa i njihovu veću inkluziju.

„Svi zajedno“
U periodu 15. juni – 15. decembar 2011 IKS je u partnerstvu sa međuopštinskom organizacijom „Udruženje slepih građana Srbije“ pokrenuo realizaciju projekta „Svi zajedno“. Projekat je zamišljen kao edukativni program za mlade u srednjim školama u gradu Vranju. Osnovna aktivnost u okviru projekta je bila obuka bršnjačkih edukatora i vršnjačka edukacije za mlade u srednjim školama kojima se podiže nivo znanja o mladima sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju. Aktivnosti su uključile preko dve stotine mladih ljudi. Projekat je finansiran od strane Ministarstva za rad i socijalna pitanja u ukupnom iznosu 7000,00 evra.

„Unapređenje infrastrukture u kolektivnom centru Kamp tehnička škola“
Projektne aktivnosti su bile organizovane u kolektivnom centru „Kamp Tehnička škola“, koji se nalazi u opštini Bujanovac u periodu Jun-Novembar 2012.. Cilj projekta je bio poboljšanje uslova života raseljenih Roma sa 115 – stanovnika kolektivnog centra kroz rekonstrukciju i sanaciju sanitarnog čvora. Na zahtev Komesarijata za izbeglice i raseljena lica, aktivnosti su se proširile se na dva dodatna kolektivna centra u Bujanovcu „Vrtić“ i „Ciglana“ koja su zbrinjavala 42 interno raseljena lica. Projekat je realizovan od strane Internacionalnog konzorcijuma za solidarnost u partnerstvu sa organizacijom Romski kulturni centar iz Vranjske Banje. Aktivnosti su se sastojale od: pripremne faze, rekonstrukcije toaleta, tuševa, rekonstrukcija jednog dodatnog sanitarnog čvora, krečenja dva kolektivna centra, izgradnje septičke jame, predavanja i praćenja. Ukupno procenjeni budžet za predložene aktivnosti je bio: 27.160 00 evra, IKS je obezbedio sredstva u iznosu od 4.680,00 evra, dok jeKaritas Luksemburg obezbedio sredstva u visini 22.480,00 evra.

0 Komentara