06/02/2023

ICS – Italijanski konzorcijum za solidarnost

 

ICS (Italijanski konzorcijum solidarnosti) osnovan je 1993. kao odgovor na želju italijanskog civilnog društva da pomogne žrtvama konflikta u bivšoj Jugoslaviji, naročito izbeglicama.

ICS je mreža asocijacija, grupa, lokalnih institucija i odbora, društvenih kooperativa, udruženja i drugih organizacija koja se zalažu za promociju međunarodne saradnje i solidarnosti sa ljudima u stanju potrebe, sa ciljem da se afirmišu principi mira, nenasilja, saradnje, solidarnosti, ljudskih prava i pravde, zajedničkog života i demokratije i dijaloga različitih kultura.

Aktivnosti ICS-a imaju za cilj promociju mira u oblastima koje su zahvaćene sukobima, pomoć u razvoju lokalne zajednice, osnaživanje lokalne zajednice na principima demokratije, promovisanje pozitivnih društvenih vrednosti, a protiv rasizma, ksenofobije i društvenog odbacivanja i stimulisanje nevladinog sektora kao veoma bitnog za društvo u celini.

Prateći prvobitnu nameru da pomaže ljudima koji su žrtve sukoba u bivšoj Jugoslaviji, ICS je kao član Evropskog saveta za izbeglice uložio posebne napore u sprovođenju aktivnosti koje su od pomoći izbeglicama: obezbeđivanje smeštaja, stručno osposobljavanje, finansijska podrška, učenje jezika, pravna pomoć, promocija kulturne i društvene integracije izbeglica, zagovaranje na nacionalnom i lokalnom nivou, informisanje izbeglica koje se vraćaju i izdavanje publikacija u cilju informisanja javnosti o pravom položaju izbeglica u zemlji.

Radeći na integraciji marginalizovanih grupa, kao i nacionalnih manjina, ICS posebnu pažnju posvećuje aktivnostima koje kao svoju ciljnu grupu imaju Rome. U tom smislu, ICS je iskustvo stečeno u Italiji preneo i u Srbiju, gde se posebna pažnja posvećuje obrazovanju romske dece, stručnom osposobljavanju mladih Roma, prevenciji i zdravstvenoj edukaciji romske populacije uopšte, osnaživanju Romkinja, kao i podršci i pomoći starim Romima.