06/02/2023

Romski kulturni centar – Vranjska Banja

Udruženje građana “Romski Kulturni Centar -Vranjska Banja” – RKC osnovano je 2001 godine. Misija RKC-a je integracija Roma u lokalnu zajednicu uz očuvanje nacionalnog identiteta kroz edukaciju i poštovanje ljudskih prava.

Oblasti delovanja udruženja građana RKC su obrazovanje, ljudska prava, prava manjina, kultura i informisanje i zapošljavanje Roma.

Članovi RKC su prošli mnoge seminare koje su od bitnog značaja za rad u NVO sektoru.

U svom dosadašnjem radu RKC je realizovao niz projekata sa različitim partnerskim organizacijama i donatorima:

1. Projekat „Mladi aktivisti“ – CARE je realizovan u periodu od 18 meseci (2006-2007). Projekat je imao za cilj da mladi različitih nacionalnosti (Srbi, Romi i Bugari) rade na razbijanju stereotipa i suzbijanje diskriminacije prema manjinskim grupama i to raznim mini akcijama i uz pomoć Forum teatra. Projekat se realizovao u Vranju, Vranjskoj Banji i Leskovcu.

2. Projekat „ Deca su naša budućnost“ realizovan je u periodu od četri godine (2005-2008) sproveden u partnerstvu sa organizacijama Save the Children, Društvo za unapređivanje mentalnog zdravlja dece i omladine – UNHCR i za cilj je imao da se romska deca predškolskog uzrasta pripreme za polazak u školu.

3. Projekat „Pomoć Romima žrtvama holokausta“ – ICS-IOM, koji se realizovao u periodu od dve godine i to 2007-2008.godine. Projekat je imao za cilj da se starim Romima žrtvama Holokausta obezbedi priho-socijalnu podršku, lekarsku pomoć, geronto usluge, pomoć u vidu higijenskih i paketa hrane itd.

4. Projekat „Zimska pomoć“ – CARE, koji se realizovao u dva navrata i to 2007. i 2008. godine koji je imao za cilj da najugroženijim Romima na Jugu Srbije pomogne u obezbeđivanju ogrevnog drveta. Projekat se realizovao u celom Pčinjskom okrugu.

5. Projekat „Unapređenje zdravstvenog statusa Roma na jugu Srbije“ – CIDA se realizovao 12 meseci i to 2007 godine i imao je za cilj da raznim aktivnostima kao što su radionice, seminari i zdravstveno prosvećivanje unaprede zdravstveni status Roma na jugu Srbije.

6. Projekat „Nacionalna odgovornost na HIV i AIDS“ – BATUT je istraživanje koje je realizovano 2008. godine u Vranjskoj Banji i koje je imalo za cilj da se ispita da li postoje rizična ponašanja među mladim Romima u Vranjskoj Banji i ako postoje da se tim mladim ljudima predloži testiranje na HIV i AIDS u najbližem medicinskom centru.

7. Projekat „Počni od početka“ – je realizovan u saradnji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju (CIP) od 2008. godine do kraja 2010.godine teritoriji cele Srbije i imao je za cilj promociju ranog rasta i razvoja dece.

8. Projekat „Mreža praćenja stanja prava i položaja romske dece“- Centar za prava deteta (CPD) realizovan je 2007. godine.

9. Projekat „Inkluzija starih Roma kroz socijalnu integraciju“ – ICS-IOM 2009.godine

10. Projekat „I ja znam da crtam“ – CIP se realizovao u periodu od tri meseca. To su bile likovne radionice za decu predškolskog uzrasta od 3 do 5 godina.

11. Projekat „Osnaživanje žena romkinja“ – Bibija 2009.godina. Projekat je imao za cilj prepoznavanje i sprečavanje nasilja u porodici a kao ciljnu grupu je imao Romkinje iz Vranjske Banje.

12. Projekat „ Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih Roma“ – Institut za pedagogiju i andragogiju Beogradskog Univerziteta imao je za cilj da omogući Romima starosti do 30 godina koji nisu završili osnovnu školu da je završe i uz to i neki zanat kako bi se kasnije lakše zaposlili.

13. Projekat „ Medijatori u romskoj populaciju“- OIC, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije – se realizovao 2008. godine i imao je za cilj da romsku populaciju na području Grada Vranja na terenu edukuje o HIV-u i AIDS-u kao i o načinima zaštite i prevencije.

14. „Dani kulture “ – Svake godine u vreme velikog romskog praznika Vasilice 14. januara RKC-Vranjska Banja organizuje kulturnu manifestaciju Romski Bal koji svake godine podržava Grad Vranje i mnogobrojni privredni subjekti sa područja Grada Vranja.