06/02/2023

Romski život Železnik Beograd

O udruženju

„Romski Život“ je nevladina organizacija formirana 2002. godine sa ciljem poboljšanja uslova života Roma i njihovog uključivanja u lokalnu zajednicu. Udruženje prvenstveno radi na pružanju pomoći romskom stanovništvu na teritoriji beogradske Opštine Čukarica. U udruženju su aktivne takozvane komisije i sekcije, kao što su: Komisija za obrazovanje, informisanje i socijalna pitanja, Komisija za kulturu sa muzičko-folklornom, dramskom, recitatorskom, likovnom sekcijom i sekcijom modernih igara, Komisija za rad sa raseljenim licima, Komisija za rad sa ženama, Komisija za rad sa drugim institucijama, društvima i udruženjima, Komisija za sport, Komisija za uređenje naselja i sekcija domaće radinosti.

Od osnivanja, aktivnosti udruženja usmerene su prvenstveno na oblast obrazovanja, jer je nizak nivo obrazovanja romske populacije jedan od ključnih faktora zadržavanja Roma na marginama društva. Sem toga, udruženje čini napore da pruži pomoć i podršku u rešavanju egzistencijalnih problema Roma. Kad za to postoje mogućnosti, korisnici dobijaju materijalnu pomoć (higijenske pakete, nameštaj, aparate za domaćinstvo, odeću, obuću i sl.).

Takođe, udruženje radi na promociji bogate kulture i tradicije Roma. Od 2003. „Romski život“ dobija finansijsku pomoć od strane Sekretarijata za Kulturu, Skupštine Grada Beograda, za organizovanje kulturnih aktivnosti, učestvovanje na folklornim i muzičkim manifestacijama i slično.

Projekti

Od 2002., pod pokroviteljstvom UNHCR-a, u sklopu Udruženja „Romski Život“ radi dečiji vrtić, koji već treću godinu sa uspehom vrši pripremu romske dece za školu. Vrtić godišnje pohađa oko 50 dece uzrasta od 4 do 7 godina, među kojima su deca iz lokalnog stanovništva, ali i iz porodica raseljenih sa Kosova i Metohije. Od početka rada vrtića, ukupno 53 dece je upisano u prvi razred. Udruženje nastavlja da prati napredak dece i ostvaruje aktivnu saradnju sa roditeljima dece i osnovnim školama. Početkom 2004. godine, Udruženje je uspostavilo značajnu saradnju sa osnovnim školama u Sremčici i Železniku, u kojima se primenjuje program za pomoć romskoj deci u školi, finansiran od strane Ministarstva prosvete.

Kroz projekat dečijeg vrtića uspevamo da pozitivno utičemo na motivaciju dece za školovanje, kao i da motivišemo njihove roditelje, prvenstveno majke dece, da se što aktivnije uključe u proces praćenja redovnog školovanja svoje dece.

Od oktobra 2004. u toku je i realizacija projekta „Radionice za osnaživanje i integrisanje romskih žena u lokalnu zajednicu“, takođe finansiranog od strane UNHCR-a. Korisnice projekta su 30 Romkinja sa Čukarice i sa Kosova. To su prvenstveno majke dece koja pohađaju vrtić u okviru udruženja. Projekat je usmeren na povećanje samopouzdanja, osvešćivanje potreba i emocija, poboljšanje komunikacionih veština, unapređenje roditeljske kompetentnosti, podizanje svesti o važnosti školovanja, edukaciju u vezi sa ljudskim pravima, prevenciju porodičnog nasilja i pružanje pravnih saveta.

Tokom dosadašnjeg rada, udruženje je postalo tačka oslonca za Rome na teritoriji Opštine Čukarica, koji nam se redovno obraćaju za pomoć i informacije. Takođe, ostvarili smo i nastavljamo da ostvarujemo uspešnu saradnju sa organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu: UNHCR, ICS – Italijanski konzorcijum za solidarnost, sa kojim sarađujemo na sprovođenju projekata finansiranih od strane UNHCR, „Admira“, Crveni krst Čukarice, veliki broj romskih udruženja, kao i opštinske institucije.